اگر یه نفر تو هیچ کدوم از این دسته ها نباشه باید کیو ببینه!