سیاستهای سخت گیرانه!شاید اگر با فدرال امریکا کنار بیاد برا خودش هم بهتره