اگر زبان سی نبود که دنیای نرم افزار پیشرفت نمیکرد.زبانهای جدید هم نمیتونن کاری کنن