نه بیچاره شدمّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
.
.
.
.
.
.
.
.الکی مثلا من از بیت کوین استفاده می کنم کلا